Projekt

SQMA (Swedish Quality Management Academy) genomförde 2012 en enkätundersökning med syfte att identifiera de främsta utmaningar inom kvalitetsutveckling som Sverige står inför på tio års sikt (till rapport). Utifrån dessa identifierade ”kvalitetsutmaningar” genomförs forskningsprojekt, där ny kunskap utvecklas för att bättre kunna möta utmaningarna. Som partner i Excellence Center kan man medverka genom att samarbeta med forskarna i SQMA i den egna organisationen, delta i datainsamling, testa och införa ny kunskap som genereras av forskningen.


Vid intresse av att medverka i något av projekten, kontakta Åsa Rönnbäck på SIQ:
031-723 17 08, 070-567 59 97

2017-10-11

Målstyrning från ett helhetsperspektiv

Att ha en väl fungerande målstyrning är viktigt för de flesta organisationer och företag. Många verksamheter behöver fortsatt fokusera på det ekonomiska resultatet, på Bottom Line. Ofta är dock detta inte tillräckligt för att organisationen ska fungera väl på längre sikt. Kaplan och Norton lyfte för dryga 20 år sedan behovet av att utöka det […]

läs mer
2017-10-03

Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid

Genom att driva en effektiv verksamhetsutveckling säkerställs att en organisations erbjudanden motsvarar kunders och intressenters behov samtidigt som interna processer och arbetssätt förfinas och förbättras för att vara effektiva och ändamålsenliga. Otaliga studier visar att grunden till en fungerande verksamhet och därigenom en ekonomisk hållbarhet, säkerställs genom att möta kunder och intressenters behov på bästa […]

läs mer
2017-09-15

Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts

Kvalitetsutveckling som ämnesområde har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena, från kvalitetskontroll, kvalitetssäkring till att utveckla och förbättra kvaliteten, tätt sammankopplat med verksamhetens strategi. Kvalitetschefen har idag en central betydelse för verksamhetens utveckling. Trots detta finns ingen homogen definition för vad en kvalitetschef bör ha för kompetens. Behöver kvalitetschefens och kvalitetsprofessionens roll tydliggöras? Bör det […]

läs mer
2017-03-24

Kick-off för SQMA forskarskola

SQMA styrgrupp träffades vid den årliga vårkonferensen på Rosersbergs Slottshotell i syfte att börja forma idéer kring en kommande SQMA forskarskola. En forskarskola innebär att sk verksamhetsdoktorander (även kallat industridoktorander) anställs som genomgår en forskarutbildning vid någon av SQMA lärosäten och bedriver forskningen inom en organisation. På så vis får de organisationer som ingår som […]

läs mer
2017-03-21

SQMA Doktorandkurs 2017

Nu startar SQMA doktorandkurs igång igen! Första mötet ägde rum på Rosersbergs Slottshotell i Sigtuna. 10 doktorander deltar från Mittuniversitet, Luleå tekniska universitet, Högskolan Väst och Mälardalens högskola. Kursen behandlar grundläggande synsätt inom kvalitetsutveckling. Doktoranderna får skriftligt och muntligt reflektera över kvalitetsutveckling i relation till det egna forskningsområdet. Kursen examineras av Yvonne Lagrosen (HV), Bjarne […]

läs mer
2017-02-23

Kvalitet i upphandling av äldreomsorg

SQMA inleder ett nytt spännande forskningsprojekt under våren 2017 som har fokus på kvalitet i upphandling och uppföljning av äldreomsorg. Upphandling av äldreomsorg i Sverige är starkt präglat av en statisk syn på kvalitet. Förfrågningsunderlagen i upphandlingar innehåller ofta flera hundra detaljerade ska-krav som är svåra att följa upp och inte utgör ett tillräckligt underlag […]

läs mer
2016-12-12

Management Index

Under hösten 2016 har SIQ tillsammans med SQMA inlett ett nytt forskningsprojekt, vars syfte är att öka kunskapen om ledningseffektivitet genom att använda ett mätverktyg, som kallas ”Management Index”. Syftet är också att ge stöd till fem av SIQs medlemmar att förbättra sin ledningseffektivitet och följa deras förbättringsresa under en period av tre år (2016-2019). […]

läs mer
2016-02-04

Att organisera för kvalitetsutveckling

SIQ tillsammans med forskningsnätverket SQMA (Swedish Quality Management Academy) inleder ytterligare ett forskningsprojekt tillsammans med representanter för offentlig och privat sektor. Syftet med projektet är att kartlägga kvalitetsprofessionens roll i Sverige och utarbeta rekommendationer för vad kvalitetsprofessionen och specifikt kvalitetschefen ska ha för kompetenser och vilken roll denne bör ha i en organisation. De fyra […]

läs mer
2015-05-07

Att mäta och utveckla kvalitetskulturen

SIQ och forskningsnätverket SQMA (Swedish Quality Management Academy) inleder ett forskningsprojekt tillsammans med representanter för offentlig och privat sektor med syfte att mäta och utveckla kvalitetskulturen på organisationsnivå. De sju organisationerna som kommer att medverka i detta branschöverskridande samarbete är: AB Volvo, Jönköping Energi, Region Jönköpings län, Stora Enso, Systembolaget, Telia Sonera och Volvo Cars. […]

läs mer
2015-05-07

SQMA Doktorandkurs 2015

Våren 2015 genomförs den första doktorandkursen inom SQMA – Swedish Quality Management Academy. Åtta doktorander från Chalmers tekniska högskola, Karlstad universitet, Linköpings universitet och Mälardalens högskola träffas och utvecklar sin kunskap om Quality management. Kursens mål är att doktoranderna ska kunna redogöra för grundläggande synsätt inom Quality Management; diskutera och resonera kring Quality Management som […]

läs mer
2014-05-18

Flödesorienterad kundkravshantering inom produkt- och tjänsteutveckling

Omvärlden ställer allt högre krav på anpassningsförmåga med kortare produkt- och tjänsteutvecklingscykler med fler och mer frekventa lanseringar. Med det som bakgrund syftar projektet till att utforska ledning, processer, arbetssätt och verktyg för att möjliggöra ett skifte från traditionell produktgenerationsbaserad utveckling av produkter och tjänster. Projektet är inspirerat av Lean med ett perspektiv där utveckling […]

läs mer
2014-02-10

Ledarskap för ökad anpassningsförmåga

De viktigaste utmaningarna som ledare inom svenska företag och organisationer står inför de närmaste tio åren är; ”att leda och genomföra förändringar”, ”att utveckla en förbättringskultur inom organisationen”, och ”att utveckla anpassningsförmågan” (SQMA, 2012). Dessa utmaningar är nära relaterade till kvalitetsledning, ledarskap för kvalitet som ledningsstrategier och praktik som syftar till att förbättra och leda […]

läs mer
2013-10-18

Kvalitet i offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar genomförs normalt genom ett anbudsförfarande där priset är det dominerande bedömningskriteriet. Förståelsen för hur kvalitet kan uttryckas och utvärderas i en upphandlingssituation brister idag. Vidare saknas en gemensam bild av hur man praktiskt går tillväga då man faktiskt tar med kvalitetskriterier i upphandlingsprocessen. Syftet med projektet är därför att bidra till ökad kunskap […]

läs mer

Excellence Center

Stora Enso
läs mer
AB Volvo
läs mer
Uppsala kommun
läs mer

Senaste projekt

 • 2017-10-11
  Målstyrning från ett helhetsperspektiv
  läs mer
 • 2017-10-03
  Hållbar verksamhets­utveckling för en hållbar framtid
  läs mer
 • 2017-09-15
  Kvalitets­professionen i Sverige har tydliggjorts
  läs mer

Senaste rapporter

 • 2017-12-12
  Ny rapport om kvalitetsprofessionen
  läs mer
 • 2016-11-15
  Att mäta och utveckla kvalitetskulturen
  läs mer
 • 2016-06-13
  Kvalitetskultur – ett högaktuellt ämne
  läs mer
”Slående hur generiska de stora kvalitetsrelaterade utmaningarna är.”
Charlotte Brogren
Generaldirektör, Vinnova
”Allt mer viktigt att arbeta systematiskt med att identifiera intressenternas behov.”
Pernilla Bonde

Verkställande Direktör, HSB Riksförbund
”Det krävs vilja och förståelse för att verksamheten ständigt behöver utvecklas.”
Ulf Melin
Generaldirektör, Internationella Programkontoret
Prenumerera på rss